I. ÚVOD
Na tejto stránke je prevádzkovaný e-shop zlatníctva CHERUBÍN s.r.o. ponúkajúci predaj vybraného spotrebného tovaru. Prevádzkovateľom e-shopu a dodávateľom ponúkaného tovaru je spoločnosť CHERUBÍN s.r.o., so sídlom Povstalecká 256/38, 059 71 Ľubica. IČO: 45 963 771, DIČ: 2023166728, IČ DPH: SK2023166728, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 23881/P. Prevádzkovateľ je platcom DPH.

II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN
1. predávajúci:
Firma CHERUBÍN s.r.o., so sídlom Povstalecká 256/38, 059 71 Ľubica. IČO: 45 963 771, DIČ: 2023166728, IČ DPH: SK2023166728, zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 23881/P.
Bankové spojenie: ČSOB banka
IBAN: SK82 7500 0000 0040 2148 1606
SWIFT: CEKOSKBX
2. kupujúci:
Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránkach svetzlata.sk

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je špecifikovaný tovar v objednávke kupujúceho.

IV. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky budete o tom taktiež informovaný e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. V prípade nejakých komplikácií Vás budeme samozrejme kontaktovať.

V. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY
Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo objednaný na dobierku a nachádza sa na sklade, je tovar expedovaný do 1 pracovného dňa. Tovar sa doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., ktorá tovar doručí v lehote 1 pracovného dňa od jeho prevzatia od predávajúceho.

VI. SPÔSOB PLATBY ZA TOVAR
Tovar je možné objednať si na dobierku, to znamená, že za objednaný tovar sa platí pri prevzatí. Sumu za objednaný tovar môžete uhradiť aj prevodom na náš bankový účet. Údaje k platbe budú uvedené v zálohovej faktúre, ktorá Vám bude e-mailom doručená spolu s potvrdením o prijatí objednávky. Originálna faktúra v tlačenej forme bude pri každej objednávke doručená spolu s tovarom. Faktúra zároveň slúži aj ako dodací a záručný list. Tovar si taktiež môžete prevziať osobne na našej predajni v Spišskej Novej Vsi, na ulici Letná 34.

VII. POPLATKY ZA DORUČENIE A BALENIE TOVARU
Výhradnou dopravnou spoločnosťou našich zásielok je Slovenská pošta a. s.
Pri doprave Expres kuriérom na adresu je tovar doručený nasledujúci pracovný deň priamo na adresu zákazníka za príplatok 3,90 €.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA
Kupujúci je oprávnený prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku bude možné uznať , len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.
Záruka:
Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

IX. REKLAMÁCIE
Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu. Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.svetzlata.sk
Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný popis škody a musí byť doručená prevádzkovateľovi.
Ku každému tovaru je priložená faktúra. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Tovar musí byť na reklamáciu odoslaný s pripojenou kópiou faktúry a presným popisom predmetu reklamácie.
Reklamovaný tovar zákazník doručí osobne alebo pošle na adresu:
CHERUBÍN s.r.o.
Letná 34
052 01 Spišská Nová Ves
Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Reklamácie vybavujeme do 30 dní.
Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené mechanickým poškodením tovaru: Roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zapučenie, pokrivenie, vypadnutie kameňa spôsobené zlomením alebo pokrivením krapne, v ktorej je kameň uchytený, ulomenie zapínania, zalomenie lankových retiazok, prasknutie šinky prsteňa.
Záruka sa tiež nevzťahuje na tovar poškodený bežným nosením: Prirodzené opotrebovanie ako je, ošúchanie závesných krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch, predratie očiek na retiazkach, bežné opotrebenie rhodiovaného šperku napríklad spodnej časti prsteňov z bieleho zlata
Reklamovaný tovar musí byť kompletný!
Predávajúci má povinnosť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a tovar mu bude doručený doporučenou poštou.

X. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
Kupujúci má právo zrušiť objednávku kedykoľvek. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho, e-mailom na adrese info@svetzlata.sk.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
Tovar, ktorý je objednaný na zákazku, kde sa platí záloha do výroby (ako sú hlavne snubné prstene, prstene, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade) nie je možné vrátiť z dôvodu, že sa objednávajú a vyrábajú priamo pre daného zákazníka a mi ich nemáme šancu ďalej predať.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci musí zároveň príslušný tovar odoslať predávajúcemu na adresu:
CHERUBÍN s.r.o.
Letná 34
052 01 Spišská Nová Ves
Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Kupujúcemu bude vrátená kúpna cena prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou v zmysle zákona najneskôr do 14 dní. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

XII. MIERY A VÁHY UVÁDZANÉ PRI DANOM PRODUKTE
Všetky miery produktu sú merané v najhrubšom a najširšom mieste šperku. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne pochopenie tohto meracieho systému. Váhy zlatých šperkov sa zaokrúhľujú matematicky na 0,05g.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 8.7.2019